Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Политика за Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В

„МАГНОЛИЯ КЛУБ” АД

Ние, „МАГНОЛИЯ КЛУБ” АД съзнаваме важността за защита на личните данни на клиентите и партньорите си, като се стремим да поддържаме добри политики и практики, осигуряващи в максимална степен защитата на личните Ви данни, обработвани при и/или по повод предоставяне на основни и/или допълнителни туристически услуги по настаняване и изхранване, както и други услуги, предоставяни на място в хотел „БЪЛГАРИЯ”-гр.Добрич.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва услугите, предоставяни в хотел „БЪЛГАРИЯ” – гр.Добрич стопанисван от дружеството „МАГНОЛИЯ КЛУБ” АД , включително и тези, предлагани онлайн чрез нашия уебсайт www.bulgaria-dobrich.com , включително и чрез социалните мрежи.

 

1.Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни:

„МАГНОЛИЯ КЛУБ” АД  е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121088136, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика и приложимото законодателство на Европейския съюз и Р.България.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към нас на адреса ни на управление: гр. Добрич, пл.„Свобода” 8, хотел „България”, ет. Е, или на следните координати за връзка , тел.: 058 600 226,

имейл: hotel@bulgaria-dobrich.com

2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме:

2.1 В зависимост от конкретните цели и основания „МАГНОЛИЯ КЛУБ” АД  обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им, а именно .

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на направени от Вас и потвърдени резервации за хотел „БЪЛГАРИЯ” – гр.Добрич, като:

 • три имена, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт, дата и час на настаняване и заминаване, деца и възрастта им;

 • данни, събирани при плащане, направено към нас – номер на банкова сметка и друга информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път или чрез Пос-терминал на „МАГНОЛИЯ КЛУБ” АД 

 • други данни, които ни предоставяте във връзка с ползваните вече услуги или за предпочитанията ви.

Б) Данни, предоставени от Вас и съхранявани от „МАГНОЛИЯ КЛУБ” АД  в процеса на предоставяне на услугите по настаняване на място в хотела, които данни се събират, обработват и съхраняват съгласно действащите нормативни изисквания относно воденето на регистър на настанените туристи от лицата, извършващи дейност хотелиерство, а именно:

 • имена на лицето; ЕГН /за български граждани/ или ЛНЧ /за чужди граждани с разрешение за пребиваване в БГ/, или дата на раждане /при всички останали случаи/;

 • пол;

 • националност;

 • номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност, държава издала националния документ, адрес.

В) Други:

 • Дигитални данни- видеозаписи. Това са данните, събирани чрез системите за видеонаблюдение, използвани от „МАГНОЛИЯ КЛУБ” АД  в обществено-достъпни места в хотела с цел охрана, наблюдение, контрол и защита на обществения ред.

 • IP адрес след успешно изпращане на данни през формите ни за онлайн резервация и бърза връзка с нас

 • Използват се бисквитки съдържащи IP адрес само за нуждите на уеб услуга, предоставена от Google за съставянето на статистика за посетителите на уебсайтове. 

 • Данни във връзка с предявена рекламация по отношение на предоставяна от нас и ползвана от Вас туристическа услуга;

 • информация за вида и съдържанието на резервацията Ви, както и всяка друга информация, свързана с нея, включително електронна поща, писма, искания, молби, жалби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас;

2.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

Обработването на определени лични данни е необходимо за спазването на законови задължения на дружеството по Закона за туризма, Закона за гражданската регистрация, Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове, както и за защитата на легитимните интереси на администратора или на трета страна, като:

А) Ние обработване и съхраняваме лични данни, които са минимално необходими и нормативно изискуеми за целите на предоставяне на туристическите услуги по настаняване и изхранване, както и за всички други услуги, предоставяни на място в хотел „БЪЛГАРИЯ”-гр.Добрич като:

 • Идентифициране на клиент при: извършване, изменение и прекратяване на резервация, както и при предоставянето на туристически услуги по настаняване и изхранване, както и всички други услуги, предоставяни на място в хотела. Идентифицирането на клиент се извършва по всички търговски и комуникационни канали – на рецепция в Хотела чрез предоставяне на документ за самоличност, по телефон, на онлайн резервационната ни форма в сайта на хотела, чрез електронна форма за контакт, по електронна поща и др.;

 • Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за услуги в Хотелите ни по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги;

 • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби. Корекции на дължими суми по вече реализирани резервации по настаняване и изхранване при наличие на основание за това;

Б)  В изпълнение на свои законови задължения, „МАГНОЛИЯ КЛУБ” АД  обработва данните Ви за следните цели:

 • Предоставяне на информация на Министерство на вътрешните работи, компетентната община по местонахождение на хотела, Комисията за защита на потребителите и на Комисията за защита на личните данни, във връзка с изпълнение на задълженията ни като хотелиер, произтичащи от действащите нормативни актове в тази област;

 • обработване на данните Ви в издадени на ваше име фактури за други цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им

 • Извършване на данъчно-осигурителен контрол от съответните компетентни държавни органи;

 • Предоставяне на информация на съда и трети лица в рамките на производства пред съд, с цел защита на законните си интереси, включително събиране на вземания от клиенти по съдебен ред;

3. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни: Във връзка с осъществяване на дейността си и изпълнение на договорните ни ангажименти с нашите клиенти, ние предоставяме данните Ви на следните групи лица „получатели„, а именно:

 • на субекта на данните- винаги, когато упражнят това свое право;

 • на потребителите/клиентите, за които се отнасят данните;

 • на бизнес партньори – за целите на изпълнението на направените от Вас резервации: туристически агенти и представители в България и чужбина, транспортни фирми и авиокомпании, доставчици на съответните основни и допълнителни туристически услуги, и други подизпълнители, с които имаме сключени договори;

 • застрахователни компании при заявяване на настъпило застрахователно събитие с турист, настанен в хотелите ни;

 • IT компании поддържащи информационни системи, фирмения ни уебсайт, софтуери и платформи за управление на резервациите на нашите клиенти и др.;

 • на публични органи (МВР, община, НАП, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на личните данни, съдебни и др. контролни органи);

 • Други администратори на лични данни, на които „МАГНОЛИЯ КЛУБ” АД  предоставя личните Ви данни на законно основание и/или на база двустранно подписан договор.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън вашата страна на местоживеене, както и за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, ние да разкрием личните ви данни, когато такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано и необходимо за прилагането на нашите фирмени правила и условия, или за да защитим своите дейности, законни интереси и правата и законните интереси и на други потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана база данни на съответната трета страна- правоприемник.

4. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни. Сигурност:

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани.

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения   по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Ние отговаряме за защитата на личните данни на клиента, станали ни известни по повод осъществяване на дейността ни като хотелиер и при предоставяне на предлаганите от нас туристически услуги, конкретизирани в предмета на Общите условия и на тази Политика, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които клиента сам е направил тази информация достъпна за трети лица.

5. Видеонаблюдение

Общите площи на хотела са обект на денонощно видеонаблюдение, което се осъществява чрез разположени на съответните места стационарни охранителни камери.

Видеонаблюдението се осъществява с цел защита, упражняване или запазване на законовите права, неприкосновеността, безопасността или собствеността на администратора, неговите служители и/или контрагенти, както и за обезпечаване безопасността, неприкосновеността и сигурността на гостите на хотела и членовете на обществото.

6. Какви са вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни от „МАГНОЛИЯ КЛУБ” АД 

Право на информация:

Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция :

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

 • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на изтриване /правото „да бъдеш забравен“/:

По всяко време имате право да искате изтирване на обработваните от нас лични данни, ако:

 • личните данни не са необходими за целите, за които са събрани и обработвани;

 • оттеглите своето съгласие и няма друго правно основание за обработването им;

 • личните данни са обработвани незаконосъобразно

Право на възражение:

По всяко време имате право да:

 • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

 • възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Право на ограничаване на обработването*:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни*:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

 • обработването се извършва автоматично

Право на жалба:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Данни за надзорния орган:

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ /КЗЛД/,

гр.София 1592, бул.“Проф.Цветан Лазаров“ №2,

тел.: 02/91-53-518, факс: 02/91-53-525,

e-mail: kzld@cpdp.bg

www.cpdp.bg

7. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „МАГНОЛИЯ КЛУБ” АД  и какви са последиците от това?

За да изпълним направената от вас резервация и за да Ви предоставим заявените от Вас услуги по настанявне в хотел „България”, ние се нуждаем от определени данни, които са нормативно определени от действащото в Република България законодателство.

Непредоставянето на посочените в т.2.1. лични данни препятства възможността „МАГНОЛИЯ КЛУБ” АД  да приеме резервацията Ви и съответно да ви предостави заявените услуги на място в хотел „България”-гр.Добрич.

8. Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни.  Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.